دوره شلوار دوز

طاهره حسانی

درباره دوره

دوره شلوار دوز

دوره آموزشی شلوار دوز
جزئیات دوره
  • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۰-۰۴-۰۷ (۰۲:۱۰)
  • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
  • جلسات: تعداد ۱۶ جلسه فعال از ۱۶ جلسه کلی
  • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۱۶
  • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
  • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
  • جزئیات گواهینامه: گواهینامه چاپی
آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۱۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۷
جلسه ۱

آموزش شلوار

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش شلوار
جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
جلسه ۲

آموزش شلوار ساپورت

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش شلوار ساپورت
جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
جلسه ۳

بیژامه با برش پارچه بدون الگو

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

بیژامه با برش پارچه بدون الگو
جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
جلسه ۴

آموزش دوخت بیژامه

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش دوخت بیژامه
جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
جلسه ۵

شلوار برش دار

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

شلوار برش دار
جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
جلسه ۶

شلوار کلوش

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

شلوار کلوش
جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
جلسه ۷

شلوار جین

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

شلوار جین
جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
جلسه ۸

شلوار دم پا گشاد

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

شلوار دم پا گشاد
جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
جلسه ۹

شلوار پیش سینه یا اورال

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

شلوار پیش سینه یا اورال
جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
جلسه ۱۰

شلوار بارداری

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

شلوار بارداری
جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
جلسه ۱۱

شلوار پیلی در جلو

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

شلوار پیلی در جلو
جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
جلسه ۱۲

برش شلوار ساپورت یا جذب پا

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

برش شلوار ساپورت یا جذب پا
جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
جلسه ۱۳

آموزش دوخت عملی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش دوخت عملی
جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
جلسه ۱۴

آموزش دوخت عملی شلوار جین بخش 1

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش دوخت عملی شلوار جین بخش 1
جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
جلسه ۱۵

آموزش دوخت عملی بخش 2(شلوار جین)

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش دوخت عملی بخش 2(شلوار جین)
جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
جلسه ۱۶

آموزش شلوار دوخت عملی بخش 3

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۰۹) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش شلوار دوخت عملی بخش 3
جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
اساتید
سوالات متدوال

 

نظرات

موردی برای نمایش وجود ندارد...