دوره شلوار دوز

طاهره حسانی

درباره دوره

دوره شلوار دوز

دوره آموزشی شلوار دوز
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۹-۰۸-۰۸ (۰۲:۱۰)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۱۵ جلسه فعال از ۱۶ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۱۶
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه چاپی
 • خصیصه های اضافی:
  آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۱۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۲
  جلسه ۱

  آموزش شلوار

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (۲۱:۲۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  آموزش شلوار
  جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
  جلسه ۲

  آموزش شلوار ساپورت

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (۲۱:۲۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  آموزش شلوار ساپورت
  جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
  جلسه ۳

  بیژامه با برش پارچه بدون الگو

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (۲۱:۲۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  بیژامه با برش پارچه بدون الگو
  جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
  جلسه ۴

  آموزش دوخت بیژامه

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (۲۱:۲۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  آموزش دوخت بیژامه
  جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
  جلسه ۵

  شلوار برش دار

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (۲۱:۲۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  شلوار برش دار
  جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
  جلسه ۶

  شلوار کلوش

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (۲۱:۲۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  شلوار کلوش
  جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
  جلسه ۷

  شلوار جین

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (۲۱:۲۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  شلوار جین
  جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
  جلسه ۸

  شلوار دم پا گشاد

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (۲۱:۲۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  شلوار دم پا گشاد
  جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
  جلسه ۹

  شلوار پیش سینه یا اورال

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (۲۱:۲۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  شلوار پیش سینه یا اورال
  جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
  جلسه ۱۰

  شلوار بارداری

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (۲۱:۲۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  شلوار بارداری
  جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
  جلسه ۱۱

  شلوار پیلی در جلو

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (۲۱:۲۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  شلوار پیلی در جلو
  جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
  جلسه ۱۲

  برش شلوار ساپورت یا جذب پا

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (۲۱:۲۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  برش شلوار ساپورت یا جذب پا
  جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
  جلسه ۱۳

  آموزش دوخت عملی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (۲۱:۲۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  آموزش دوخت عملی
  جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
  جلسه ۱۴

  آموزش دوخت عملی شلوار جین بخش 1

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (۲۱:۲۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  آموزش دوخت عملی شلوار جین بخش 1
  جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
  جلسه ۱۵

  آموزش دوخت عملی بخش 2(شلوار جین)

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (۲۱:۲۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  آموزش دوخت عملی بخش 2(شلوار جین)
  جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
  جلسه ۱۶

  آموزش شلوار دوخت عملی بخش 3

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (۲۱:۲۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  آموزش شلوار دوخت عملی بخش 3
  جلسه قابل استفاده است. ۶۲,۵۰۰ تومان
  اساتید
  سوالات متدوال

   

  نظرات

  موردی برای نمایش وجود ندارد...