دوره شلوار دوز

 • طاهره حسانی
 • ۱۴۰۰-۰۴-۰۷ (۰۲:۱۰)
 • صنایع پوشاک
تصویر دوره
قیمت دوره : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نامتالار گفتگو
 • هزینه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره: 1400/04/07
 • مدت زمان دوره: ۴ ساعت
 • تعداد جلسات : 15
 • تعداد فایل های آموزشی : 15
 • گواهینامه: دارد
 • ظرفیت دوره :۱۰۰
 • تعداد فراگیران جاری: ۶

درباره دوره


جلسات

جلسه ۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۳-۰۷ (۰۲:۴۵) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش شلوار

جلسه قابل استفاده است. ۱۳۳,۳۳۳ تومان

جلسه ۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۳-۰۷ (۰۲:۴۵) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش شلوار ساپورت

جلسه قابل استفاده است. ۱۳۳,۳۳۳ تومان

جلسه ۳

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۳-۰۷ (۰۲:۴۵) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

بیژامه با برش پارچه بدون الگو

جلسه قابل استفاده است. ۱۳۳,۳۳۳ تومان

جلسه ۴

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۳-۰۷ (۰۲:۴۵) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش دوخت بیژامه

جلسه قابل استفاده است. ۱۳۳,۳۳۳ تومان

جلسه ۵

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۳-۰۷ (۰۲:۴۵) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

شلوار برش دار

جلسه قابل استفاده است. ۱۳۳,۳۳۳ تومان

جلسه ۶

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۳-۰۷ (۰۲:۴۵) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

شلوار کلوش

جلسه قابل استفاده است. ۱۳۳,۳۳۳ تومان

جلسه ۷

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۳-۰۷ (۰۲:۴۵) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

شلوار جین

جلسه قابل استفاده است. ۱۳۳,۳۳۳ تومان

جلسه ۸

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۳-۰۷ (۰۲:۴۵) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

شلوار دم پا گشاد

جلسه قابل استفاده است. ۱۳۳,۳۳۳ تومان

جلسه ۹

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۳-۰۷ (۰۲:۴۵) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

شلوار پیش سینه یا اورال

جلسه قابل استفاده است. ۱۳۳,۳۳۳ تومان

جلسه ۱۰

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۳-۰۷ (۰۲:۴۵) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

شلوار بارداری

جلسه قابل استفاده است. ۱۳۳,۳۳۳ تومان

جلسه ۱۱

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۳-۰۷ (۰۲:۴۵) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

شلوار پیلی در جلو

جلسه قابل استفاده است. ۱۳۳,۳۳۳ تومان

جلسه ۱۲

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۳-۰۷ (۰۲:۴۵) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

برش شلوار ساپورت یا جذب پا

جلسه قابل استفاده است. ۱۳۳,۳۳۳ تومان

جلسه ۱۳

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۳-۰۷ (۰۲:۴۵) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش دوخت عملی شلوار جین بخش 1

جلسه قابل استفاده است. ۱۳۳,۳۳۳ تومان

جلسه ۱۴

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۳-۰۷ (۰۲:۴۵) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش دوخت عملی بخش 2(شلوار جین)

جلسه قابل استفاده است. ۱۳۳,۳۳۳ تومان

جلسه ۱۵

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۳-۰۳-۰۷ (۰۲:۴۵) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش شلوار دوخت عملی بخش 3

جلسه قابل استفاده است. ۱۳۳,۳۳۳ تومان

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید کاربر سایت باشید. (ورود | ثبت نام)

اساتید

طاهره حسانی
null / null

مدیر و موسس و مربی آموزشگاه طراحی پوشاک بهار با ۲۹ سال سابقه فعالیت