دوره مانتو دوز

enamad

درباره دوره

دوره مانتو دوز

در این دوره در راستای آموزش دوخت انواع مانتو و الگو ها و برش های آنان آموزش دوخت با انواع چرخ توانایی اندازه گیری اندام توانایی دوخت انواع تزئینات بر روی مانتو محاسبه ی مقدار پارچه لازم برای هر مانتو و تهیه مدل از ژورنال
جزئیات دوره
  • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۹-۰۶-۲۶ (۱۳:۱۲)
  • تاریخ انقضاء دوره: ۱۳۹۹-۱۲-۲۵ (۰۳:۱۵)
  • جلسات: تعداد ۲۴ جلسه فعال از ۲۴ جلسه کلی
  • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۲۴
  • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
  • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
  • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۱۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۳
جلسه ۱

اندازه گیری برای مانتو

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

اندازه گیری برای مانتو
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۲

آموزش مانتو

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش مانتو
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۳

الگو مانتو با انتقال پنس سر شانه

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

الگو مانتو با انتقال پنس سر شانه
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۴

مانتو با انتقال پنس سر شانه

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

مانتو با انتقال پنس سر شانه
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۵

انواع آستین برای مانتو

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

انواع آستین برای مانتو
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۶

آموزش مانتو با یقه آبشاری

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش مانتو با یقه آبشاری
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۷

مانتو بابرش عصایی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

مانتو بابرش عصایی
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۸

کارهایی با الگو دوختن مانتو

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

کارهایی با الگو دوختن مانتو
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۹

دوخت عملی مانتو

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

دوخت عملی مانتو
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۱۰

یقه های آمریکایی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه های آمریکایی
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۱۱

یقه انگلیسی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه انگلیسی
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۱۲

یقه های برگردان (آرشال)

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

یقه های برگردان (آرشال)
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۱۳

آموزش یقه خطی در دوره مانتو دوزی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش یقه خطی در دوره مانتو دوزی
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۱۴

آموزش یقه ملوانی در دوره مانتو دوزی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش یقه ملوانی در دوره مانتو دوزی
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۱۵

آموزش یقه خطی هفت در دوره مانتو دوزی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش یقه خطی هفت در دوره مانتو دوزی
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۱۶

آموزش یقه شال در دوره مانتو دوزی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش یقه شال در دوره مانتو دوزی
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۱۷

آستین کیمونو به روش آسان

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آستین کیمونو به روش آسان
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۱۸

مانتو خفاشی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

مانتو خفاشی
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۱۹

مانتو بارداری

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

مانتو بارداری
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۲۰

الگو مانتو ساده

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

الگو مانتو ساده
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۲۱

آموزش مانتو

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش مانتو
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۲۲

آموزش مانتو جلو بسته

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش مانتو جلو بسته
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۲۳

مانتو با برش عصایی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

مانتو با برش عصایی
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
جلسه ۲۴

آموزش مانتو جلو بسته از پشت زیپ دار

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۱ (۱۲:۱۷) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

آموزش مانتو جلو بسته از پشت زیپ دار
جلسه قابل استفاده است. ۶۰,۰۰۰ تومان
اساتید
سوالات متدوال

 

نظرات

موردی برای نمایش وجود ندارد...